MENU

Дитячий соціально-педагогічний Центр «Сигнал» засновано у грудні 1980 року, на той час, при кафедрі психології та педагогіки Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка.
12 грудня 2021 року «Сигнал», за підтримки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, відзначив своє 41-річчя, маючи змістовну історію своєї діяльності. Вона охоплює різноманітні напрямки розвитку особистості дітей, підлітків і дорослих:

  • оздоровлення, гартування та фізичний розвиток: краєзнавчі мандрівки у всі пори року, власний наметовий табір на все літо, багатоденні плавання на човнах річкою Псел, спортивні змагання, тренування, турніри з футболу, військово-патріотичні ігри.
  • інтелектуальний розвиток: щорічна олімпіада з фізики, астрономії, математики, астрономічні спостереження, захист науково-фантастичних проектів до Дня космонавтики, вікторини.
  • громадянське, патріотичне виховання: робота за Статутом та Програмою Всеукраїнської Молодіжної Громадської Організації «Національна Організація Скаутів України». Відокремленим підрозділом якої, з 2007 року, є Скаути Сумщини. З 2004 року «Сигнал» здійснив 7 соціальних проектів, спрямованих на вирішення проблем місцевих громад. Проекти отримали підтримку Ради Європи (проект «Європа-вектор» 2004 р.), МАТРА-КАП Нідерландів (проект «Громадська освіта» 2005 р). П’ять проектів реалізовано за підтримки міськради обласного центру та Сумської ОДА. 

На початок 2022 року «Сигнал», за підтримки відділу соціальної та культурно-масової роботи педуніверситету, об’єднує 67 дітей і підлітків та 25 волонтерів, друзів, помічників. Студенти педагогічного університету мають місце змістовної педагогічної практики. Досвід соціально-педагогічного Центру «Сигнал» узагальнюється у курсових роботах, дипломних проєктах.  


Children socio-pedagogical Center "Signal" was founded in December 1980, at that time, at the Department of Psychology and Pedagogy of Sumy State Pedagogical Institute named after Anton Makarenko.
December 12, 2021 "Signal", with the support of Sumy State Pedagogical University named after Anton Makarenko, celebrated his 41st birthday, having a meaningful history of its activities. It covers various areas of personality development of children, adolescents and adults:

  • health improvement, hardening and physical development: local history trips at all times of the year, own tent camp for the whole summer, multi-day boat trips on the river Psel, sports competitions, training, football tournaments, military-patriotic games.
  • intellectual development: annual Olympiad in physics, astronomy, mathematics, astronomical observations, defense of science fiction projects for the Day of Astronautics, quizzes.
  • civic, patriotic education: work on the Charter and Program of the All-Ukrainian Youth Public Organization "National Organization of Scouts of Ukraine". A separate unit of which, since 2007, are the Scouts of Sumy region. Since 2004, "Signal" has implemented 7 social projects aimed at solving the problems of local communities. The projects were supported by the Council of Europe (Europe-Vector project 2004), MATRA-CAP of the Netherlands (Public Education project 2005). Five projects were implemented with the support of the City Council of the regional center and Sumy Regional State Administration.

At the beginning of 2022, "Signal" unites 67 children and adolescents and 25 volunteers, friends and assistants with the support of the Department of Social and Cultural Affairs of Sumy State Pedagogical University named after Anton Makarenko. Students of the Pedagogical University have a meaningful pedagogical practice. The experience of the socio-pedagogical Center "Signal" is summarized in term papers, diploma projects.

Вітаю Вас Гость | Реєстрація | RSS | Вхід

наверх