MENU

Статут Сумської міської громадської дитячо - молодіжної організації "Сигнал"

Статут
Сумської міської
громадської дитячо - молодіжної організації
"Сигнал"
1. Загальні положення.
     1.1. Сумська міська громадська дитячо - молодіжна організація "Сигнал" є неприбутковим добровільним об'єднанням дітей і підлітків від 8 до 17 років створеним на підставі рішення установчої конференції "Сигнал" ( протокол № 1 від " 12 " жовтня 2004 р.). Цей Статут розроблено у відповідності до Закону України " Про об'єднання громадян ", Закону України "Про виховання та громадську освіту ", Конституції України.
     1.2. Громадська організація має назву :
 • українською мовою: Сумська міська громадська дитячо - молодіжна організація "Сигнал";
 • російською мовою: Сумская городская общественная детская молодежная организация "Сигнал";
 • скорочена назва українською мовою - ГО "Сигнал";
 • скорочена назва російською мовою - ОО "Сигнал";
     1.3. Засновниками ГО "Сигнал" є громадяни України, згідно додатку №1.
     1.4. Територія діяльності ГО "Сигнал" - м. Суми, Сумський район.
     1.5. ГО "Сигнал" визнає принципи, мету та завдання програми національного виховання в Україні, здійснює свою діяльність у взаємодії з громадськими організаціями ФДО (СПО) Сумщини, Сумським міським дитячо-молодіжним об'єднанням скаутів ЕСкО, Управлінням у справах сім'ї та молоді в Сумській області тощо.
     1.6. ГО "Сигнал" здійснює комплексні напрямки виховання, які є складовою частиною культурного життя суспільства; які сприяють збереженню та зміцненню здоров'я, розвитку фізичних, моральних, вольових та інтелектуальних здібностей дітей та підлітків, організації змістовного дозвілля, громадської активності.
     1.7. Місце знаходження ГО "Сигнал":
Україна, м. Суми, вул. Роменська, 87, гурт. № 2 Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, 40002
     1.8. ГО "Сигнал" є юридичною особою, має самостійний рахунок,штамп, печатку зі своєю назвою та символікою. Має право від свого імені укладати договори, набувати майнові права та обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді (господарському та третійських судах).
     2. Мета та завдання ГО "Сигнал".
     2.1. Метою створення ГО "Сигнал" є сприяння розвитку та розповсюдженню громадського виховання, громадської освіти у дитячо-юнацькому середовищі; підвищенню їх ролі у гармонійному розвитку особистості; зміцненню здоров'я, формуванню здорового способу життя підростаючого покоління.
     2.2. Основні завдання та напрямки діяльності ГО "Сигнал":
 • встановлення динамічних взаємовідносин з державними органами управління, громадськими організаціями, органами самоврядування місцевих громад;
 • діяльність спрямована на соціальний захист інтересів дітей та підлітків,права займатися самовихованням, громадською освітою, фізкультурою, гармонійним розвитком;
 • розробка та впровадження програм, проектів, покликаних на розвиток національного виховання та громадської освіти, фізкультурно - оздоровчої , спортивної діяльності шляхом організації відповідних заходів та літніх оздоровчих наметових таборів, краєзнавчих та науково-дослідницьких експедицій;
 • діяльність як дитячо-молодіжної громадської організації з метою виховання якостей майбутнього громадянина України.
     3. Функції та права ГО "Сигнал"
     3.1. ГО "Сигнал", згідно з покладеними на нього завданнями, виконує функції:
 • бере участь у розробці та сприяє реалізації програм розвитку громади у місті та районі;
 • здійснює роботу з популяризації громадських форм освіти позитивного впливу на неформальне середовище спілкування дітей та підлітків;
 • вступає у встановленому порядку до всеукраїнських та міжнародних організацій, до громадських об'єднань, діяльність яких відповідає завданням ГО "Сигнал" ;
 • залучає до роботи на договірних засадах громадські та інші організації, вносить пропозиції до місцевих органів самоврядування щодо питань розвитку життя громади, соціального партнерства та взаємодії у вирішенні питань поліпшення середовища неформального спілкування.
     3.2. ГО "Сигнал" має право користуватися та розпоряджатися своєю символікою, сприяти розповсюдженню інформації про свою діяльність шляхом видання інформаційних бюлетенів, дитячо-юнацької газети тощо.
     3.3. У відповідності до діючого законодавства ГО "Сигнал" має право на отримання матеріальної, фінансової підтримки , в тому числі від держави, іншої допомоги від фізичних та юридичних осіб, яка відповідає Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". ГО "Сигнал" зобов'язаний не рідше одного разу на рік оприлюднювати повні звіти про джерела залучення коштів (майна) для здійснення своєї діяльності, а також надавати такі звіти за запитом. .
     4. Члени ГО "Сигнал", їх права та обов'язки. Порядок вступу та виключення з ГО "Сигнал" .
     4.1. Членство в ГО "Сигнал" є добровільним і може бути колективним, індивідуальним і почесним. Індивідуальне членство в ГО "Сигнал" є нефіксованим.
     4.2. Колективними членами ГО "Сигнал" можуть бути групи дітей та підлітків з громадських організацій, шкільні класи, профільні дитячо-юнацькі об'єднання, які визнають цей Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески, активно сприяють діяльності ГО "Сигнал". При виході або виключенні з ГО "Сигнал" внески не повертаються.
     4.3. Прийом колективного члена здійснюється на підставі угоди, яка підписується уповноваженими представниками сторін. Рішення про прийняття колективного члена приймається Координаційною радою ГО "Сигнал".
     4.4. Індивідуальними членами ГО "Сигнал" можуть бути діти та підлітки віком від 8 до 17 років з письмового дозволу батьків або осіб ,що їх заміняють. Індивідуальні члени дорослого віку в заяві обов'язково вказують волонтерські функції, які будуть виконувати на громадських засадах. Індивідуальні члени ГО "Сигнал" сплачують вступні та членські внески. Несплата внесків за три місяці є підставою для виключення з ГО "Сигнал". При виключенні або виход з ГО "Сигнал" внески не повертаються.
     4.5. Почесними членами ГО "Сигнал" можуть бути як індивідуальні , так і колективні члени, які внесли визначний вклад у розвиток. Рішення про прийом почесним членом приймає Координаційна рада. Почесні члени звільняються від сплати всіх внесків.
     4.6. Члени ГО " Сигнал" мають право:
 • делегувати у встановленому порядку представників у Координаційну раду;
 • пропонувати та приймати участь у заходах;
 • користуватися методичною та практичною допомогою;
 • безкоштовно отримувати інформаційні бюлетені, газети та інші матеріали, які видає ГО "Сигнал";
 • використовувати символіку ГО "Сигнал" у своїй діяльності;
 • користуватися майном ГО "Сигнал" під час проведення літніх оздоровчих таборів;
 • рекомендувати до вступу у ГО "Сигнал" нових індивідуальних та колективних членів.
     4.7. Члени ГО "Сигнал" зобов'язані:
 • всебічно сприяти реалізації мети та завдань ГО "Сигнал";
 • дотримуватися вимог цього Статуту, рішень Координаційної ради та керівних органів ГО "Сигнал";
 • надавати фінансову , господарську та іншу практичну допомогу;
 • колективні члени повинні регулярно інформувати ГО "Сигнал" про свою діяльність;
 • регулярно сплачувати членські внески.
     4.8. Виключення з ГО "Сигнал" відбувається у випадках, передбачених цим Статутом, за рішенням Координаційної ради. Вихід з ГО "Сигнал" відбувається на підставі заяви, яка подається на ім'я президента Координаційної ради.
     5. Відповідальність членів ГО "Сигнал".
     5.1. За порушення Статуту, нанесення моральних , матеріальних збитків та шкоди до членів ГО "Сигнал" можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:
 • зауваження;
 • попередження;
 • виключення з ГО "Сигнал".
     5.2. Дисциплінарні санкції має право застосувати тільки президент Координаційної ради на підставі її рішення, прийнятого простою більшістю голосів.
     6.Структура та органи ГО "Сигнал".
     6.1. Вищим органом ГО "Сигнал" є Координаційна рада, до якої входять, обрані колективними членами або делеговані не менш як п'ятнадцятьма індивідуальними членами ГО "Сигнал", особи віком від 12 років.
     6.2. Координаційна рада збирається не рідше одного разу на два місяці. Позачергові збори Координаційної ради можуть бути скликані за пропозицією її президента або за вимогою не менш як трьох членів Координаційної ради.
     6.3. До компетенції Координаційної ради відносяться такі питання:
 • обрання голови Координаційної ради - президента ГО "Сигн
 • ал", організація комісій;
 • прийняття рішень щодо програми діяльності та бюджету;
 • прийняття та затвердження символіки, атрибутики;
 • внесення змін та доповнень у Статут ГО "Сигнал";
 • оцінка діяльності президента та органів ГО "Сигнал";
 • забезпечення планування та систематичної роботи;
 • встановлення розмірів членських та вступних внесків щорічно;
 • заохочення та дисциплінарні санкції відносно членів.
     6.4. Координаційна рада формує із своїх членів тимчасові органи ГО "Сигнал", наділяючи їх повноваженнями , відповідно до конкретних завдань. Постійними органами ГО "Сигнал" є комісії з:
 • фінансово-господарчої діяльності;
 • організаційно-виховної діяльності;
 • з питань організації підтримки та оздоровлення членів ГО "Сигнал";
 • з питань партнерства та взаємодії з іншими організаціями.
     6.5. Повноваження президента Координаційної ради :
 • представництво інтересів ГО "Сигнал";
 • керівництво діяльністю Координаційної ради;
 • отримання кореспонденції;
 • надання доручень головам комісій;
 • затвердження методичних, інформаційних та інших матеріалів;
 • забезпечення відповідності діяльності ГО "Сигнал" чинному Статуту;
 • особиста відповідальність за майно та фінанси ГО "Сигнал".
     6.6. Президент Координаційної ради обирається на рік відкритим голосуванням членів Координаційної ради за простою більшістю голосів при кворумі не менш 2/3 її складу.
     7. Майно ГО "Сигнал".
     7.1. Майно ГО "Сигнал" складається з:
 • коштів або майна, які надходять безкоштовно або у вигляді безповоротної фінансової та майнової допомоги;
 • членських та вступних внесків;
 • пасивних доходів.
     7.2. Кошти ГО "Сигнал" витрачаються на проведення заходів, пов'язаних з досягненням мети , заохочення, оздоровлення та відпочинок членів,, рекламу та видавництво, проведення турнірів та чемпіонатів, мандрівок та екскурсій, оренду споруд та транспорту, придбання інвентаря, спортивно-туристичного одягу та виконання покладених на ГО "Сигнал" завдань.
     7.3. ГО "Сигнал" є власником майна, переданого йому засновниками, членами, підприємствами, установами, організаціями будь-яких форм власності, придбаного за рахунок вступних та членських внесків, пожертвуваного фізичними та юридичними особами, а також майна, придбаного за рахунок власних коштів або на інших підставах, не заборонених законодавством.
     7.4. Кошти та майно ГО "Сигнал" не підлягають розподілу між його засновниками або членами.
     8. Зміни в Статутних документах.
     8.1. Зміни, які відбулись в Статутних документах ГО "Сигнал", викладаються у вигляді окремих документів, затверджуються Координаційною радою та повідомляються у відповідний термін до реєструючого органу.
     9.Припинення діяльності ГО "Сигнал". Розподіл майна при ліквідації.
     9.1. Припинення діяльності ГО "Сигнал" може бути проведене шляхом його реорганізації або ліквідації, яка здійснюється на підставах та у порядку, встановленому діючим законодавством України.
     9.2. ГО "Сигнал" ліквідується:
 • за рішенням Координаційної ради;
 • на підставі рішення судових органів;
 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
     9.3. У випадку ліквідації ГО "Сигнал" Координаційна рада створює ліквідаційну комісію, яка оцінює майно, складає ліквідаційний акт, визначає правонаступників з усіх зобов'язань та прав, здійснює інші заходи щодо ліквідації у відповідності до законодавства.
     9.4. У разі ліквідації ГО "Сигнал" його майно та кошти повинні бути передані іншій неприбутковій громадській організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
     9.5. ГО "Сигнал" втрачає права юридичної особи з моменту його виключення з Державного реєстру.
Категория: Статуты организаций | Добавил: signal-sumy (06.02.2009)
Просмотров: 3149
Всего комментариев: 0

Вітаю Вас Гость | Реєстрація | RSS | Вхід

наверх