MENU

Статут Сумської міської скаутської організації ЕСкО
Статут
Сумської міської
скаутської організації
ЕСкО
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1. 1.Скаутське об'єднання "ЕСкО" є добровільним громадським нєвоенізованим об'єднанням дітей, підлітків і дорослих в місті Суми.
1. 2.Об'єднання скаутів у своїй діяльності керується Конституцією, Законом "Про об'єднання громадян" ,Законами України, концепцією "Національного виховання" та цим Статутом.
1. З.Об'єднання скаутів здійснює свою діяльність на принципах скаутського руху, адаптованих до місцевих умов, а також самоврядування, гласності, при підтримці дорослих батьків у взаємодії з іншими громадськими організаціями, державними органами.
1. 4.Об'єднання скаутів є юридичною особою, має право відкривати в установах банку розрахункові, та інші рахунки, мати круглу печатку, штамп, власну символіку,
1. 5. Скаутське об'єднання, як колективний член, на добровільних засадах може входити до складу скаутських асоціацій та угруповань, зареєстрованих відповідно Законам " Про об'єднання громадян".
1. 6.Скаутське об'єднання має перспективу поширювати свою діяльність на території м.Суми
1. 7. Юридична адреса об'єднання: Україна 40002 м. Суми вул. Роменська 87 гурт. 2, тел. 22-30-51.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 0Б'ДНАННЯ
2.1. Мета скаутського об'єднання:
 • виховання дітей та юнацтва на засадах, єдності духовного змісту особистості, відповідальності перед суспільством, зобов'язань перед собою, які віддзеркалюються в скаутському Законі та в змісті Обіцянки, які затверджені загальними зборами об'єднання.
 • фізичний, духовний, інтелектуальний та суспільний розвиток кожного скаута, як громадянина України, співробітництва, виховання досвіду злагоди в стосунках між різними громадськими організаціями,
 • відпрацювання скаутської методики до рівня творчого використання та можливості пропаганди скаутінга в м, Суми, проведення скаутських зборів, змагань тощо.
2.2.Завдання скаутського руху:
 • забезпечення змістовних занять скаутів, підвищення рівня їх готовності до випробувань та організаторської діяльності,
 • розвиток творчої ініціативи членів скаутського об'єднання,
 • організація туристично-оздоровлювальних заходів на території міста, області.
 • організація виставок, аматорських заходів, трудових десантів, видання методичних посібників, підготовка кіно та фото матеріалів з досвіду роботи скаутів для забезпечення установчої діяльності об'єднання скаутів.
 • надання матеріальної, правової та іншої допомоги членам скаутського об'єднання

3.ПРИЙОИ В ЧЛЕНИ СКАУТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ТА ВИБУТТЯ З ОБ'ЄДНАННЯ СКАУТІВ
3.1. Членами скаутського об'єднання можуть бути діти, підлітки та дорослі незалежно від національності, соціального походження, відношення до релігії.
3. 2. Членами об'єднання можуть бути фізичні особи, які досягли 7 років, батьки яких підписали з об'єднанням умову відповідної форми.
3. 3. Прийом фізичної особи членом скаутського об'єднання здійснюється на загальних зборах групи на підставі добровільної особистої заяви на ім'я керівника групи.
3. 4. Вибуття з членів скаутського об'єднання відбувається відповідно до ухвали скаутських зборів групи у випадках:
 • за власним бажанням;
 • за дискредитацію звання скаута, порушення Закону та Обіцянки скаутів по поданням 2\3 дійсних членів скаутської групи.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СКАУТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ
4.1.Член скаутського об'єднання має право;
 • обиратись до керівних органів скаутського об'єднання по досягненню 11 років;
 • користуватись майном скаутського об'єднання, носити його форму та символіку, затверджених в установленому порядку;
 • брати участь у справах і програмах об'єднання;
 • брати участь у роботі інших секцій, гуртків тощо при згоді керівника групи;
 • обирати особисту програму діяльності в об'єднанні.
4. 2. Члени скаутського об'єднання зобов'язані:
 • у своїй діяльності керуватись цим Статутом;
 • виконувати Закон та Обіцянку скаутів;
 • входити до складу патруля;
 • своєчасно сплачувати членські внески після річного терміну перебування в об'єднанні
 • ;
 • брати участь у роботі таборів;
 • піклуватись про зміцнення своєї організації;
 • по господарські ставитись до майна об'єднання.

5. СТРУКТУРА ТА КЕРУВАННЯ СКАУТСЬКИМ ОБ'ЄДНАННЯМ
5. 1.Структурною одиницею є мала група - 5-8 чоловік-патруль.
5. 2.Кожний патруль обирає командира з числа своїх членів, інші доручення, має своє ім'я, емблему та гасло, вимпел.
5. 3. Патруль має право обирати власну програму занять та забезпечувати особистий вибір кожному скауту.
5. 4. Два чи більше патрулів об'єднуються в групу \від 10 до 40 чоловік\. Група обирає комітет \3-7 чоловік \ з числа дітей й дорослих, працюючих зі скаутами, терміном на 6 місяців. Комітет обирає керівника групи та його асистента.
5. 5. Очолювати групу має право особа від 18 років, яка має досвід роботи зі скаутами. Асистентом керівника може бути скаут зі стажем не менш 1 року;
5. 8. Скаутська група керується загальними зборами раз у два місяці, а між зборами - комітетом.
5. 7. Скаутська група має право приймати нових членів, забезпечує відповідність діяльності патрулів скаутським законам, має свій порядковий номер.
5. 8. Дві чи більш груп складають об'єднання (від 20 до 180 чоловік), яке має спільну для усіх скаутську форму, емблему, прапор та гасло. Об'єднання керується загальними зборами, які відбуваються два рази на рік, та обирає Головний Комітет Об'єднання (далі ГКО) від.5 до 13 чоловік з числа дітей та дорослих терміном на 1 рік.
5. 9. ГКО обирає керівника об'єднання, трьох асистентів з числа досвідчених дорослих.
5. 10. Загальні збори об'єднання і ГКО вирішують питання стосовно змісту роботи об'єднання, змін у Статуті, організацією зв'язків з іншими об'єднаннями, прийом нових груп та осіб до об'єднання, проведення загальних заходів та фінансово - господарчої діяльності об'єднання. На загальних зборах груп та об'єднання формуються батьківські комітети, з якими узгоджуються кандидатуры керівників та їх асистентів.
5. 11. Батьківські комітети допомогають в подальшій роботі.

6. МАЙНО СКАУТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
6. 1. Майно скаутського об'єднання складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших цінностей.
6. 2. Об'єднання скаутів має право орендувати споруди, території, приміщення для здійснення своїх установчих цілей та завдань.
6. 3. Джерела фінансування:
 • членські внески скаутів;
 • внески спонсорів;
 • цільові надходження від державних та інших установ;
 • кошти, вилучені від організації виставок та аукціонів виробів членів скаутського об'єднання;
 • прибутки від оренди майна об'єднання, від підприємств, утворених скаутським об'єднанням, що використовується з метою виконання статутних цілей та завдань скаутів,
 • інші види надходжень, не заборонених чинним законодавством.
6. 4. З метою виконання статутних завдань скаутське об'єднання має право здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових підрозділів, в числі на правах виробничої одиниці з правом відкриття суброзрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування, підприємств в порядку, встановленому законодавством України, здійснювати видавничу діяльність та мати свої друковані органи. Майно вказаних підрозділів, установ, організацій та підприємств є власністю скаутського об'єднання. 6. 5. Створені скаутським об'єднанням або за його участю госпрозрахункові підрозділи, установи, організації, підприємства діють згідно законодавству України на основі затверджених скаутським об'єднанням Статутів, установ, організацій, підприємств та положень про виробничо-комерційні підрозділи.
6. 6. Усі фінансові надходження використовуються на;
 • організацію та проведення заходів скаутського об'єднання;
 • утримання та удосконалення майнової бази об'єднання,
 • оплату працівників та осіб, що залучені до роботи за трудовою або угодою-підрядом
 • ;
 • проведення семінарів, нарад та інших організаційно-методичних заходів;
 • заохочення найбільш активних членів об'єднання;
 • надання матеріальної допомоги членам об'єднання скаутів.
6. 7. Скаутське о6'єднання самостійно веде бухгалтерський облік і звітність згідно порядку, передбаченого для громад-ських організацій.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
7. 1. Право щодо змін та доповнень до Статуту мають загальні збори.
7. 2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державної реєстрації згідно чинного законодавства.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СКАУТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ
8. 1. Припинення діяльності скаутського об'єднання може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації(самороз-пуску ) об'єднання приймаються загальними зборами.
8. 2. Майно в тому числі грошові кошти скаутського об'єднання, після проведення реорганізації переходять у власність правонаступників скаутського об'єднання. А після ліквідації (саморозпуску) направляються на виконання Статутних завдань, на благодійні цілі і не може перерозподілятись між членами скаутського об'єднання.
8. 3. Ліквідація (саморозпуск) скаутського об'єднання здійснюється комісією, яка створюється власником згідно з діючим законодавством України.
Категория: Статуты организаций | Добавил: signal-sumy (06.02.2009)
Просмотров: 1971
Всего комментариев: 0

Вітаю Вас Гость | Реєстрація | RSS | Вхід

наверх