MENU

Статут Сумської міської дитячо-молодіжної громадської організації Ліцей "Сузір'я"
Статут
Сумської міської дитячо-молодіжної
громадської організації

Ліцей "Сузір'я"
     1. Загальні положення.
     1.1 Сумська міська дитячо - молодіжна громадська організація Ліцей "Сузір'я" є неприбутковим добровільним об'єднанням дітей і підлітків від 8 до 17 років створеним на підставі рішення установчої конференції громадського ліцею "Сузір'я" (протокол № 1 від "5" жовтня 2005 р.). Цей Статут розроблено у відповідності до Закону України " Про об'єднання громадян " , Закону України "Про виховання та громадську освіту " , Конституції України.
     1.2. Громадська організація має назву :
 • українською мовою: Сумська міська громадська організація Ліцей "Сузір"я",
 • російською мовою: Сумская городская общественная организация Лицей "Созвездие",
 • скорочена назва українською мовою - ГО"Сузір'я"
 • скорочена назва російською мовою - ОО "Созвездие"
     1.3. Засновниками ГО "Сузір'я" є громадяни України, згідно додатку №1.
     1.4. Територія діяльності ГО "Сузір'я" - м. Суми, Сумський район.
     1.5. ГО "Сузір'я" визнає принципи, мету та завдання Програми національного виховання в Україні, здійснює свою діяльність у взаємодії з громадськими організаціями - ФДО (СПО) Сумщини, Сумською міською організацією скаутів ЕСкО, управлінням у справах сім'ї та молоді в Сумській області тощо.
     1.6. ГО "Сузір'я" здійснює комплексні напрямки виховання, які є складовою частиною культурного життя суспільства, які сприяють збереженню та зміцненню здоров'я, розвитку фізичних, моральних, вольових та інтелектуальних здібностей дітей та підлітків, організації змістовного дозвілля, громадської активності.
     1.7. Місце знаходження ГО "Сузір'я":
Україна, м. Суми, вул. Роменська 87, гурт. № 2 Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, 40002.
     1.8. ГО "Сузір'я" є юридичною особою , має самостійний рахунок ,штамп , печатку зі своєю назвою та символікою. Має право від свого імені укладати договори, набувати майнові права та обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, (господарському та третійських судах).
     2.Мета та завдання ГО "Сузір'я"
     2.1. Метою створення ГО "Сигнал" є сприяння розвитку та розповсюдженню громадської освіти у дитячо-юнацькому середовищі, підвищенню її ролі у гармонійному розвитку особистості, зміцненню здоров'я, формуванню здорового способу життя підростаючого покоління.
     2.2. Основні завдання та напрямки діяльності ГО "Сузір'я":
 • встановлення динамічних взаємовідносин з державними органами управління, громадськими організаціями, органами самоврядування місцевих громад;
 • діяльність з соціального захисту прав, інтересів дітей та підлітків на зайняття самовихованням, громадською освітою, фізкультурою, гармонійним розвитком;
 • розробка та впровадження програм, проектів покликаних на розвиток національного виховання та громадської освіти, фізкультурно - оздоровчої , спортивної діяльністі шляхом організації відповідних заходів та літніх, оздоровчих наметових таборів, краєзнавчих та науково-дослідницьких експедицій , розробку індивідуальних проектів вихованців;
 • діяльність громадської організації з метою виховання якостей майбутнього громадянина України.
     3. Функції та права ГО "Сузір'я"
     3.1. ГО "Сузір'я", згідно з покладеними на нього завданнями, виконує функції:
 • розвиток громадських форм освіти позитивного впливу на неформальне середовище спілкування дітей та підлітків;
 • вступає у встановленому порядку до всеукраїнських та міжнародних організацій, до громадських об'єднань, діяльність яких відповідає завданням ГО "Сузір'я", залучає до роботи, на договірних засадах, громадські та інші організації, вносить пропозиції до місцевих органів самоврядування щодо питань розвитку життя громади, соціального партнерства та взаємодії у вирішенні питань поліпшення середовища неформального спілкування.
     3.2. ГО "Сузір'я" має право користуватися та розпоряджатися своєю символікою, сприяти розвитку інформаційного простору про свою діяльність шляхом видання інформаційних бюлетенів, дитячо-юнацької газети тощо.
     3.3. ГО"Сузір'я" має право, у відповідності до діючого законодавства, на отримання матеріальної, фінансової підтримки , в тому числі від держави, іншої допомоги від фізичних та юридичних осіб, яка відповідає Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". ГО "Сузір'я" забов'язаний не рідше одного разу на рік оприлюднювати повні звіти про джерела залучення коштів(майна) для здійснення своєї діяльності, а також, надавати такі звіти за запитом .
     4. Члени ГО "Сузір'я", їх права та обов'язки. Порядок вступу та виключення з ГО "Сузір'я".
     4.1. Членство в ГО "Сузір'я"є добровільним і може бути колективним, індивідуальним і почесним. Індивідуальне членство в ГО "Сузір'я"є нефіксованим.
     4.2. Колективними членами ГО "Сузір'я"можуть бути групи дітей та підлітків з громадських організацій, шкільні класи, профільні пізнавальні дитячо-юнацькі об'єднання, які визнають цей Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески, активно сприяють діяльності ГО "Сузір'я". При виході або виключенні з ГО "Сузір'я" внески не повертаються.
     4.3. Прийом колективного члена здійснюється на підставі угоди, яка підписується уповноваженими представниками сторін. Рішення про прийняття колективного члена приймається Координаційною радою ГО "Сузір'я".
     4.4. Індивідуальними членами можуть бути бажаючі займатись пізнавальною діяльністю діти та підлітки віком від 8 до 17 років з письмового дозволу батьків або осіб, що їх заміняють. Індивідуальні члени дорослого віку в заяві обов'язково вказують волонтерські функції, які будуть виконувати на громадських засадах. Індивідуальні члени ГО "Сузір'я" сплачують вступні та членські внески. Несплата внесків за три місяці є підставою для виключення з ГО "Сузір'я". При виключенні або виходу з ГО "Сузір'я" внески не повертаються.
     4.5. Почесними членами ГО "Сузір'я" можуть бути як індивідуальні так і колективні члени, які внесли визначний вклад у розвиток громадської освіти. Рішення про прийом почесним членом приймає ГО "Сузір'я". Почесні члени звільняються від сплати всіх внесків.
     4.6. Члени ГО "Сузір'я" мають право:
 • делегувати у встановленому порядку представників у ГО "Сузір'я" раду;
 • пропонувати та приймати участь у заходах;
 • користуватись методичною та практичною допомогою;
 • безкоштовно отримувати інформаційні бюлетені, газети, та інші матеріали, які видає ГО "Сузір'я";
 • використовувати символіку ГЛ "Сузір'я" у своїй діяльності;
 • користуватися майном ГЛ "Сузір'я" його науково-методичною базою.
     4.7. Члени ГО "Сузір'я" зобов'язані:
 • всебічно сприяти реализации мети та завдань ГО "Сузір'я";
 • дотримуватись вимог цього Статуту, рішень ГО "Сузір'я" ради, та керівних органів;
 • надавати фінансову , господарську та іншу практичну допомогу;
 • колективні члени повинні регулярно інформувати ГО "Сузір'я" про свою діяльність;
 • регулярно сплачувати членські внески.
     4.8. Виключення з ГО "Сузір'я" відбувається у випадках, передбачених цим Статутом, за рішенням ГО "Сузір'я" ради. Вихід з ГО "Сузір'я" відбувається на підставі заяви, яка подається на ім'я ректора ГО "Сузір'я" ради.
     5. Відповідальність членів ГО "Сузір'я"
     5.1. За порушення Статуту, нанесення моральних , матеріальних збитків та шкоди, до членів ГО "Сузір'я" можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:
 • зауваження,
 • попередження,
 • виключення з ГО "Сузір'я".
     5.2. Дисциплінарні санкції має право застосовувати тільки ректор ГО "Сузір'я" ради на підставі її рішення прийнятого простою більшістю голосів.
     6.Структура та органи ГО "Сузір'я"
     6.1. Вищим органом ГО є ГО "Сузір'я" рада, до якої входять обрані колективними членами або делеговані не менш як п'ятнадцятьма індивідуальними членами найкращі ліцеїсти віком від 12 років.
     6.2. ГО "Сузір'я" рада збирається не рідше одного разу на два місяця. Позачергові збори можуть бути скликані за пропозицією її ректора або за вимогою не менш як трьох членів ГО "Сузір'я" ради.
     6.3. До компетенції ГО "Сузір'я" ради відносяться такі питання:
 • обрання голови - ректора ГО "Сузір'я", організація робочих груп;
 • прийняття рішень щодо програми діяльності та бюджету;
 • прийняття та затвердження символіки, атрибутики;
 • внесення змін та доповнень у Статут;
 • оцінка діяльності президента та керівних органів ;
 • забезпечення планування та систематичної роботи;
 • встановлення розмірів членських та вступних внесків щорічно;
 • заохочення та дисциплінарні санкції відносно членів.
     6.4. ГО "Сузір'я" рада формує зі своїх членів тимчасові органи ГО "Сузір'я", наділяючи їх повноваженнями, відповідно до конкретних завдань. Постійними керівними органами є робочі групи з :
 • фінансово-господарчої діяльності;
 • навчально-виховної діяльності;
 • з питань організації підтримки членів ГО "Сузір'я";
 • з питань партнерства та взаємодії з іншими організаціями.
     6.5. Повноваження ректора ГО "Сузір'я" ради :
 • представництво інтересів ГО "Сузір'я";
 • керівництво діяльністю ГО "Сузір'я" ради;
 • отримання кореспонденції;
 • надання доручень головам робочих груп;
 • затвердження методичних, інформаційних та інших матеріалів;
 • забезпечення відповідності діяльності чинному Статуту;
 • особиста відповідальність за майно та фінанси ГО "Сузір'я".
     6.6. Ректор ГО "Сузір'я" ради обирається на рік відкритим голосуванням членів Координаційної ради за простою більшістю голосів при кворумі не менш 2/3 її складу.
     7.Майно ГО "Сузір'я".
     7.1. Майно ГО "Сузір'я"складається з:
 • коштів або майна, які надходять безкоштовно або у вигляді безповоротної фінансової та майнової допомоги,
 • членських та вступних внесків,
     7.2. Кошти витрачаються на проведення заходів, пов'язаних з досягненням мети , заохочення, оздоровлення та відпочинок членів, рекламу та видавництво, проведення олімпіад, конкурсів, мандрівок та екскурсій,експедицій, оренду споруд та транспорту, придбання інвентарю, туристичного одягу та виконання покладених на ГО "Сузір'я" завдань.
     7.3. ГО "Сузір'я" є власником майна, переданого йому засновниками, членами, підприємствами, установами, організаціями будь-яких форм власності, придбаного за рахунок вступних та членських внесків, пожертвуваного фізичними та юридичними особами, а ,також ,майна, придбаного за рахунок власних коштів, або на інших підставах, не заборонених законодавством.
     7.4. Кошти та майно ГО "Сузір'я" не підлягають розподілу між його засновниками або членами.
     8. Зміни в Статутних документах.
     8.1. Зміни, які відбулись в Статутних документах викладаються у вигляді окремих документів, затверджуються ГО "Сузір'я" радою та повідомляються у відповідний термін до реєструючого органу.
     9.Припинення діяльності ГО "Сузір'я". Розподіл майна при ліквідації.
     9.1. Припинення діяльності ГО "Сузір'я" може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації, яка здійснюється на підставах та у порядку, встановленому діючим законодавством України.
     9.2. ГО "Сузір'я" ліквідується:
 • за рішенням ГО "Сузір'я" ради;
 • на підставі рішення судових органів;
 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
     9.3. У випадку ліквідації ГО "Сузір'я" рада ГО "Сузір'я" створює ліквідаційну комісію, яка оцінює майно, складає ліквідаційний акт, визначає правонаступників з усіх зобов'язань та прав, здійснює інші заходи щодо ліквідації у відповідності до законодавства.
     9.4. У разі ліквідації ГО "Сузір'я" його майно та кошти повинні бути передані іншій неприбутковій громадській організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
     9.5. ГО "Сузір'я" втрачає права юридичної особи з моменту його виключення з Державного реєстру.
Категория: Статуты организаций | Добавил: signal-sumy (06.02.2009)
Просмотров: 2033
Всего комментариев: 0

Вітаю Вас Гость | Реєстрація | RSS | Вхід

наверх