MENU

Статут Сумської міської дитячо-молодіжної громадської організації "Юні футболісти-аматори Сумщини" (ЮФАС)
Статут
Сумської міської
дитячо-молодіжної громадської організації
"Юні футболісти-аматори Сумщини" (ЮФАС)
1. Загальні положення.
1.1. Сумська міська дитячо-молодіжна громадська організація " Юні футболісти-аматори Сумщини" (надалі ЮФАС ) є неприбутковим добровільним об'єднанням дітей і підлітків від 8 до 17 років створеним на підставі рішення установчої конференції ЮФАС ( протокол № 1 від "24" жовтня 2005 р.). Цей Статут розроблено у відповідності до Закону України "Про об'єднання громадян" , Закону України "Про фізичну культуру і спорт" , Конституції України.
1.2 Дитячо-молодіжна громадська організація має назву :
 • українською мовою : Сумська міська дитячо-молодіжна громадська організація "Юні футболісти-аматори Сумщини ";
 • російською мовою : Сумская городская детская молодёжная общественная организация " Юные футболисты-аматоры Сумщинны" ;
 • скорочена назва українською мовою - ЮФАС;
 • скорочена назва російською мовою - ЮФАС.
1.3. Засновниками ЮФАС є громадяни України ,згідно додатку №1.
1.4. Територія діяльності ЮФАС : м. Суми, Сумський район.
1.5. ЮФАС визнає принципи, мету та завдання статуту Асоціації Аматорського Футболу України ( ААФУ ), здійснює свою діяльність у взаємодії з громадськими організаціями -ФДО (СПО) Сумщини, Сумським міським об'єднанням скаутів ЕскО, Управлінням у справах сім'ї та молоді в Сумській області тощо.
1.6. ЮФАС представляє футбол, як самостійний напрямок спорту, складову частину культурного життя суспільства, яка сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розвитку фізичних, моральних, вольових та інтелектуальних здібностей дітей та підлітків, організації змістовного дозвілля, громадської активності.
1.7. Місце знаходження ЮФАС: Україна, м. Суми , вул. Роменська, 87,гурт. № 2 Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.
1.8. ЮФАС є юридичною особою, має самостійний рахунок, штамп, печатку зі своєю назвою та символікою. Має право від свого імені укладати договори, набувати майнові права та обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, (господарському та третейських судах).
2.Мета та завдання ЮФАС.
2.1. Метою створення ЮФАС є сприяння розвитку та розповсюдженню аматорського футболу у дитячо-юнацькому середовищі, підвищенню його ролі у гармонійному розвитку особистості, зміцнення здоров'я, формуванню здорового способу життя підростаючого покоління.
2.2. Основні завдання та напрямки діяльності ЮФАС :
 • встановлення динамічних взаємовідносин з ААФУ, державними органами управління, громадськими організаціями, органами самоврядування місцевих громад;
 • популяризація аматорського футболу серед дітей та молоді;
 • діяльність із соціального захисту прав, інтересів дітей та підлітків на зайняття спортом, фізкультурою, на гармонійний розвиток;
 • розробка та впровадження програм, проектів покликаних на розвиток матеріальної бази аматорського футболу, мережі аматорських турнірів та чемпіонатів;
 • фізкультурно - оздоровча, спортивна діяльність шляхом організації відповідних заходів та літніх оздоровчих наметових таборів;
 • діяльність, як громадська організація з метою виховання якостей майбутнього громадянина України.
3. Права та функції ЮФАС.
3.1. ЮФАС, згідно з покладеними на нього завданнями, виконує функції: приймає участь у розробці та сприяє реалізації програми розвитку футболу в місті та районі; здійснює роботу із популяризації аматорського футболу;
вступає у встановленому порядку до всеукраїнських та міжнародних організацій, до громадських об'єднань, діяльність яких відповідає завданням ЮФАС залучає до роботи на договірних засадах вітчизняні та іноземні спортивні, фізкультурні, громадські та інші організації.; Вносить пропозиції до місцевих органів самоврядування щодо питань розвитку аматорського футболу, соціального партнерства та взаємодії у вирішенні питань поліпшення середовища неформального спілкування.
3.2. ЮФАС має право користуватися та розпоряджатися своєю символікою, сприяти розвитку інформаційного простору про свою діяльність шляхом видання спортивно-інформаційних бюлетенів, дитячо-юнацької газети тощо.
3.3. ЮФАС має право, у відповідності до діючого законодавства, на отримання матеріальної, фінансової підтримки , в тому числі від держави, іншої допомоги від фізичних та юридичних осіб, яка відповідає Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". ЮФАС зобов'язаний не рідше одного разу на рік оприлюднювати повні звіти про джерела залучення коштів(майна) для здійснення своєї діяльності, а також надавати такі звіти за запитом .
4. Члени ЮФАС , їх права та обов'язки. Порядок вступу та виключення з ЮФАС .
4.1. Членство в ЮФАС є добровільним і може бути колективним, індивідуальним почесним. Індивідуальне членство в ЮФАС є нефіксованим.
4.2. Колективними членами ЮФАС можуть бути колективи аматорських футбольних команд відповідного віку; групи дітей та підлітків з громадських організацій, які захоплюються футболом, фізкультурою, спортом; шкільні класи; профільні дитячо-юнацькі об'єднання, які визнають цей Статут. Сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески, активно сприяють діяльності ЮФАС. При виході або виключенні внески не повертаються.
4.3. Прийом колективного члена здійснюється на підставі угоди, яка підписується уповноваженими представниками сторін. Рішення про прийняття колективного члена приймається Координаційною радою ЮФАС.
4.4. Індивідуальними членами ЮФАС можуть бути діти та підлітки, віком від 8 до 17 років з письмового дозволу батьків або осіб, що їх замінюють. Індивідуальні члени ЮФАС дорослого віку в заяві обов'язково вказують волонтерські функції, які будуть виконувати на громадських засадах Індивідуальні члени сплачують вступні та членські внески .Несплата внесків за три місяці є підставою для виключення. При виключенні або виході з ЮФАС внески не повертаються.
4.5. Почесними членами ЮФАС можуть бути як індивідуальні, так і колективні члени, які внесли визначний вклад у розвиток ЮФАС. Рішення про прийом почесних членів ЮФАС приймає Координаційна рада. Почесні члени звільняються від сплати всіх внесків.
4.6. Члени ЮФАС мають право :
 • делегувати у встановленому порядку представників у Координаційну раду;
 • пропонувати та приймати участь у заходах;
 • користуватися методичною та практичною допомогою;
 • безкоштовно отримувати інформаційні бюлетені, газети та інші матеріали, які видає ЮФАС;
 • використовувати символіку в своєї діяльності;
 • користуватися майном ЮФАС під час проведення літніх оздоровчих таборів;
 • рекомендувати до вступу в ЮФАС нових індивідуальних та колективних членів.
4.7. Члени ЮФАС зобов'язані:
 • всебічно сприяти реалізації мети та завдань;
 • дотримуватись вимог цього Статуту, рішень Координаційної ради та керівних органів ЮФАС;
 • надавати фінансову, господарську та іншу практичну допомогу;
 • виконувати умови угод, договорів, укладених ними з ЮФАС;
 • колективні члени повинні регулярно інформувати ЮФАС про свою діяльність;
 • регулярно сплачувати членські внески.
4.8. Виключення з ЮФАС відбуваєтся у випадках, передбаченим цим Статутом, за рішенням Координаційної ради. Вихід з ЮФАС відбувається на підставі заяви, яка подається на ім'я президента Координаційної ради.
5. Відповідальність членів ЮФАС.
5.1. За порушення Статуту, нанесення моральних, матеріальних збитків та шкоди, до членів ЮФАС можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:
 • зауваження;
 • попередження;
 • дискваліфікація;
 • виключення з ЮФАС.
5.2. Дисциплінарні санкції має право застосувати тільки президент Координаційної ради на підставі її рішення, прийнятого простою більшістю голосів.
6.Структура та органи ЮФАС.
6.1. Вищим органом ЮФАС є Координаційна рада, до якої входять, обрані колективними членами або делеговані не менш як п'ятнадцятьма індивідуальними членами, особи ЮФАС.
6.2. Координаційна рада збирається не рідше одного разу на два місяці. Позачергові збори Координаційної ради можуть бути скликані за пропозицією її президента або за вимогою не менш як трьох членів Координаційної ради.
6.3. До компетенції Координаційної ради відносяться такі питання:
 • обрання голови Координаційної ради - президента ЮФАС, організація комісій;
 • прийняття рішень щодо програми діяльності та бюджету;
 • прийняття та затвердження символіки, атрибутики;
 • внесення змін та доповнень у Статут ЮФАС;
 • оцінка діяльності голови та органів ЮФАС;
 • забезпечення планування та систематичної роботи ЮФАС;
 • встановлення розмірів членських та вступних внесків щорічно;
 • заохочення та дисциплінарні санкції відносно членів ЮФАС.
6.4. Координаційна рада формує із своїх членів тимчасові органи ЮФАС, наділяючи їх повноваженнями, відповідно до конкретних завдань. Постійними органами ЮФАС є комісії з :
 • фінансово-господарчої діяльності;
 • організаційно-виховної діяльності;
 • з питань організації підтримки та оздоровлення членів ЮФАС;
 • з питань партнерства та взаємодії з іншими організаціями.
6.5. Повноваження президента Координаційної ради :
 • представництво інтересів ЮФАС;
 • керівництво діяльністю Координаційної ради;
 • отримання кореспонденції;
 • надання доручень головам комісій;
 • затвердження методичних, інформаційних та інших матеріалів ЮФАС;
 • забезпечення відповідності діяльності ЮФАС чинному Статуту;
 • особиста відповідальність за майно та фінанси ЮФАС.
6.6. Президент Координаційної ради обирається на рік відкритим голосуванням членів Координаційної ради за простою більшістю голосів не менш 2/3 її складу.
7.Майно ЮФАС.
7.1. Майно ЮФАС складається з:
 • коштів або майна, які надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової та майнової допомоги;
 • членських та вступних внесків;
 • кошти ЮФАС витрачаються на проведення заходів, пов'язаних з досягненням мети ЮФАС, заохочення, оздоровлення та відпочинок членів, на утримання футбольних команд дітей та підлітків, рекламу та видавництво, проведення турнірів та чемпіонатів, оренду споруд та транспорту, придбання інвентаря, спортивного одягу та виконання покладених на ЮФАС завдань.
7.2. ЮФАС є власником майна, переданого йому засновниками, членами, підприємствами, установами, організаціями будь-яких форм власності, придбаного за рахунок вступних та членських внесків, пожертвуваного фізичними та юридичними особами, а також майна, придбаного за рахунок власних коштів або на інших підставах, не заборонених законодавством.
7.3. Кошти та майно ЮФАС не підлягають розподілу між його засновниками або членами.
8. Зміни в Статутних документах.
8.1. Зміни, які відбулись в Статутних документах ЮФАС, викладаються у вигляді окремих документів, затверджуються Координаційною радою та повідомляються у відповідний термін до реєструючого органу.
9.Припинення діяльності ЮФАС. Розподіл майна при ліквідації.
9.1. Припинення діяльності ЮФАС може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації, яка здійснюється на підставах та у порядку, встановленому діючим законодавством України.
9.2. ЮФАС ліквідується :
 • за рішенням Координаційної ради;
 • на підставі рішення судових органів;
 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
9.3. У випадку ліквідації ЮФАС Координаційна рада створює ліквідаційну комісію, яка оцінює майно, складає ліквідаційний акт, визначає правонаступників з усіх зобов'язань та прав, здійснює інші заходи щодо ліквідації у відповідності до законодавства.
9.4. У разі ліквідації ЮФАС її майно та кошти повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
9.5. ЮФАС втрачає права юридичної особи з моменту її виключення з Державного реєстру.
Категория: Статуты организаций | Добавил: signal-sumy (06.02.2009)
Просмотров: 2873
Всего комментариев: 0

Вітаю Вас Гость | Реєстрація | RSS | Вхід

наверх