MENU

СКАУТИЗМ як виховна система

ПЛАН
Вступ.
 1. Скаутизм та сучасна система виховання особистості:
  1. Виховна система, як категорія педагогіки.
  2. Історичні передумови виникнення скаутизму.
  3. Особливості скаутизму в різних регіонах України.
  4. Виховна система скаутського об'єднання ЕСкО (ДСПЦ "Сигнал"), як громадська структура СумДПУ ім. А.С. Макаренка.
 2. Скаутизм та загальний процес виховання:
  1. Система особистого виховання скаутів.
  2. Наметові практичні скаутські табори.
  3. Змагання, ігри, відзнаки скаутів.
Висновки.
Література.
Додатки.

Вступ.

Актуальність. Сучасний розвиток дитячо-громадського руху тісно пов'язаний з відтворенням за врахуванням існуючих традицій європейської системи виховання особистості. Найяскравішими представниками такої системи вже більш сторіччя був і є скаутизм. Виник він на теренах Великобританії на початку XX ст. Він швидко набув всесвітнього розповсюдження, чіткої структури та важливого значення на всіх континентах. Поєднуючи в собі привабливість форм роботи з особистісно-орієнтованим вихованням, скаутизм увібрав національні та місцеві особливості існування та існує більш ніж у 140 країнах світу. В Україні починаючи з пластової організації скаутського ґатунку, скаутський рух об'єднує 4 Всеукраїнських та більшість регіональних, місцевих, організацій, що свідчить про його дієвість та зацікавлене ставлення до нього виховних та освітніх установ, закладів, об'єднань, рухів. Багаторічний досвід діяльності екологічного скаутського об'єднання ЕСкО (ДСПЦ "Сигнал"), що працює як громадська структура педагогічного університету, демонструє та узагальнює скаутизм, як виховну систему. Можливість розповсюдження скаутизму, його вдосконалення, пристосування до місцевих умов - важлива, актуальна, виховна мета сучасного українського суспільства.

Метод Скаутизму - це система прогресивної самоосвіти через:

 • Присягу і Закон;
 • навчання через роботу й ігри;
 • членство в малих групах;
 • прогресивні та стимульні програми.

Скаутизм реалізує різноманітні засоби та властиві йому задуми соціального формування особистості за допомогою Скаутського Методу, що включає:

 • роботу в малих групах (патрульна система), яка, будучи першим життєвим досвідом, дає підстави визначити свою суспільну значущість, а отже - належність до світового співтовариства;
 • можливість розділити відповідальність і турботу, радість і сум із кожним членом патруля, що є початковими і найвідповідальнішими кроками до взаєморозуміння, які водночас наближають до розуміння взаємин між різними людьми - багатими і бідними, старими й молодими тощо;
 • складання й реалізацію плану, що означає схвалення й одночасне прагнення молоді до знань, різноманітних навичок, усебічного розвитку своїх здібностей - усе це допомагає адекватно сприймати й аналізувати умови існування світу;
 • навчання через працю - це означає спонукати скаутів до активних життєвих дій різних ситуацій і всюди (у грі, теоретичній суперечці, в реальних ситуаціях, на міжнародних зустрічях тощо). Це дає можливість індетифікувати себе з іншими, перевірити свою розсудливість у суперечках і на практиці;
 • Присяга і Закон (моральний кодекс), де об'єднані базові принципи Скаутизму. Скаутизм викликає інтерес до проблем економічного, соціального та економічного розвитку і цим перевіряє становлення особистості та рівень її моральності;
 • діяльність просто неба, спілкування з природою, що допомагає відчути себе невід'ємною частинкою цього світу, зрозуміти мудрість довкілля;
 • служіння іншим - означає зміцнювати почуття відповідальності, прагнути зрозуміти інших, усвідомити свою причетність до способу життя інших людей, змусити себе долучитися до загальнолюдських справ, брати участь у дискусії та обміні думками про нове співіснування.

Об'єкт. Організація виховного процесу в скаутських дитячих організаціях.

Предмет. Дослідження суттєвих характеристик скаутизму, як виховної системи.

Мета. Дослідження визначення виховного потенціалу скаутизму, як системи цілеспрямованих впливів з метою виховання гармонійної особистості, що найбільш відповідає сучасним вимогам розвитку середовища.

Завдання.

 1. Узагальнити існуючий досвід скаутизму, світового та українського втілення сучасних виховних систем.
 2. Визначити особливості виховної системи скаутизму на досвіді практики відомих українських організацій.
 3. Розробити практичні рекомендації залучення скаутизму до системи національно-патріотичного виховання.

Практична значущість. Скаутизм, як виховна система та її окремі елементи сприяють ефективному вихованню гармонійної, цілеспрямованої особистості, її громадянських якостей, світогляду, толерантних засад спілкування та взаємодії. Використання скаутизму в інших системах виховання надає їм практичного досвіду, чому сприяє означена робота.Висновки

Скаутизм, як виховна система зайняла важливе місце в загальному процесі виховання. Поєднуючи світовий демократичний процес формування сучасної особистості з традиціями та досвідом безпосередньо сформованим на Україні, скаутизм набув змістовного та важливого значення у педагогіці позашкільного виховання.

Постійне розширення чисельності скаутських організацій, їх важлива діяльність на теренах розбудови громадянського суспільства привертає увагу загальної системи виховання громадянина України.

Проблеми які виникають з втіленням практичного досвіду роботи зі скаутами можливо вирішити в процесі підготовки нової генерації вчителів, вихователів, соціальних педагогів. Обізнаність їх в системі роботи скаутів надають можливість не тільки залучати відомий досвід демократичних країн, але й вдосконалювати його відповідно до місцевих умов.

Важливо розуміти, що сучасна особистість поєдную в собі колективістську складову виховання з індивідуальним розвитком, вдосконаленням та самовиховання. Скаутизм не є альтернативною системою всім іншим дитячим організаціям, різномаїття яких вже відбулось у соціальну середовищі. Ця виховна система, набираючи розмаху, поширюючись у неформальну середовищі переконливо доводить свою успішність, а тому заслуговує на узагальнення та наукову увагу до себе. Вона відповідає всім очікуванням суспільства: [23. C.24-40]

 • готує особистість до прийняття відповідальних рішень;
 • формує лідерські якості, досвід толерантного спілкування, співробітництва громадських об'єднань, соціального партнерства у справі виховання;
 • виховує самосвідомість, світогляд сучасної людини, гуманістичне ставлення до оточуючого середовища;
 • органічно вписується в інноваційні технології освітнього та виховного спрямування.

Досвід ДСПЦ "Сигнал" та його скаутського об'єднання ЕСкО свідчить про творчі можливості макаренковської системи виховання у скаутському русі, що спростовує штучні вигадки про їх несумісність:

 • формується середовище найбільш комфортне для розвитку особистості з усіма ознакам, які визначив А.С. Макаренко (самоврядування, захист особистості, умови гармонійного розвитку)
 • особистість займає провідне місце у процесі формування методів та змісту виховної роботи (особисті якості, здібності, таланти, бажання та потреби, які мають можливості розвитку у скаутському середовищі);
 • міцний, творчий зв'язок з соціальним оточенням, використовуючи сучасні форми проектної діяльності та соціального партнерства;
 • волонтерський рух, який успадкував найкращий досвід громадської підтримки дитячих організацій та шефської роботи;
 • таборування, яке вирішує оздоровчі, виховні, навчальні завдання під час організації змістовного відпочинку та дозвілля.

За скаутським рухом велике майбутнє, яке пов'язане з загальнолюдськими, планетарними процесами, що готують особистість майбутнього, як громадянина планети Земля.Література
 1. Белінський П.Б. Правила організації та проведення гри-випробування "Котигорошко"( збірка правил, положень, умов підготовки та проведення Всеукраїнської гри-випробування "Котигорошко"). - Київ: НР ДПОУ. - 64 с.
 2. Белінський П.Б. Школа славетного Котигорошка (поради, рекомендації для дітей, батьків, керівників та організаторів програми ФДО (СПО) України "Котигорошко"). - Київ: НР ДПОУ. - 68 с.
 3. Бугайцева Г. Принципи патріотичного виховання української молоді (зі спадщини Григорія Ващенка) // Історія в шк. - 1999. - №5. - С.7-10.
 4. Відносини між державою і громадянським суспільством: Матеріали "круглого столу". - К., 2003. - 115 с.
 5. В.І. Довбишенко, О.В. Решетков. Скаутинг: Словник-довідник. - Ялта-Гурзуф, 2001.
 6. Вячеслав Черных. Скаутский лагерь: Практическое руководство по организации скаутского лагеря. - М.: Изд-во "ИП", 2000. - 96 с.
 7. Газета для заступників директорів середніх навчальних закладів "Завуч". Спецвипуск, -№20-21. липень 2004.
 8. Громадянське виховання учнівської молоді: проблеми, досвід: Навчально - методичний посібник. Рівне, 2004. - 112 с.
 9. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття). Київ: - Райдуга, 1994 р. -53 с.
 10. Eфективність військово-патpіотичного виховання допpизовної молоді // Зубалій М. Д., Сіpкізюк В. В., Сливка П. Г., Вонсович Г. Б. - Кам'янець-Подільський: Б. в., 1994. - 25, с.
 11. Желада І.П. Козацька педагогіка як фактор соціального, патріотичного та духовного виховання молоді XXI століття // Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та козацької педагогіки: Матеріали II обл. наук.-практ. конф., 15 трав. 2001 p. - Суми, 2001. - С.34-35.
 12. Збірник документів Світової організації скаутського руху: Видання українською мовою Українського дитячо-юнацького товариства "Січ", 1998. - 32 с.
 13. Івашковський В. Військово-патріотичне виховання української молоді на початку ХХ століття // Рідна школа. - 2002. - № 1. - С. 68-70.
 14. Йоган Гейзинг. Homo Ludens. Досвід визначення ігрового елемента культури., Київ: "Основи", 1994 (укр.)
 15. Капська А.Й. Патріотичне виховання молоді в структурі її соціалізації //Молодь і дозвілля: теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання. - К., 1996. - Вип.2. - С.43-56.
 16. Конвенція ООН про права дитини. К. - 46 с.
 17. Л.А. Бондар. Что есть Скаутинг. Книга для скаутського лідера. - ВОСД, 1992
 18. Скаутинг. Книга для скаута. - Женева, Швейцария, 1993.
 19. Летний палаточный лагерь "Европа-вектор" /Анохин Е.В. - Сумы, 2004. - 60 с.
 20. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. - М., 1985. - Т.5. 400 с.
 21. Молодіжний рух України. Довідник. Частина 1. - К.: А.Л.Д., 1996. - 199 с.
 22. Молодіжний рух України. Довідник. Частина 2. - К.: А.Л.Д., 1996. - 180 с.
 23. Національна комплексна програма "Молодь України", Київ: 1995 р. -48 с.
 24. Несевря В. Простые рекомендации "Как стать скаутом", Киев-Полтава, 2005.
 25. Основи управління неурядовою організацією // Й. Топфер, Л. Руденко-Кардаш, С. Алещенко та ін. - К., 2004. - 48 с.
 26. Сухомлинська О.В. Ідеї громадськості й школа в Україні // Шлях освіти.- 1999. - №4. - С.21-25.
 27. Шишлянников С.М. Жизнь в природе: справ очник скаута-разведчика. - Воронеж, 2000.
 28. http://fdo.org.ua/
 29. http://msk.treko.ru/
 30. http://scout-uso.narod.ru/
 31. http://signal-sumy.at.ua/
 32. http://www.plast.org.ua
 33. http://skauty.org.ua/
 34. http://lvivscouting.at.ua
 35. http://spok.org.ua/
 36. http://plast.sebastopol.ua/

Категория: Курсовые, дипломные и магистерские роботы | Добавил: yur4ik (19.12.2010)
Просмотров: 4812 | Теги: скаутизм, скаути ЕСкО, скаутизм як виховна система, скаути, курсова робота, скаутські табори, наметові табори, скаути та процес виховання
Всего комментариев: 0
avatar

Вітаю Вас Гость | Реєстрація | RSS | Вхід

наверх